خدایا امسال که تموم شد ولی تا سال بعد اگه زنده موندیم به فکری به حال نماز مغرب و عشا بعد از افطار بکن.