تو جهنم همه‌ی روزا شنبه‌س، همه‌ی ساعت‌ها ۹ صبحه، کلی هم کار ریختن رو سر جهنمی‌ها