هنوز عکسی از اون پدر و دختر که لباسای خاص و یه رنگ می‌پوشن و تو راهپیمایی‌ها حضور به هم می‌رسانند منتشر نشده؟ نگرانشون شدم