شمایی که حدیث و روایت می‌نویسی در مورد بیت‌المال و کنارش عکس یکی از سران جناحی که باهاش مخالفی رو می‌ذاری، می‌خوای باورمون شه درد مردم داری؟
حرف دل ‎· amink