بزرگوار! سلامتی که دادی، خونواده‌ی خوب که دادی، عاقبتمونم که قراره ختم به خیر کنی، فقط مونده پول که زحمتشو بکشی دیگه زیاده عرضی نیست