اصلن یکی از کارهای مهم که تموم میشه آدم دلش می‌خواد یه هفته به خودش مرخصی بده. بخور و بخواب