چقدر کوچه‌های پر درخت کم شده. خیلی از محله‌ها و کوچه‌ها بی‌روح شدن، بدون درخت. فقط سنگ و آجر