به جان خودم این انتحاریه کار خود عربستانه و مقدمه‌ایه برای یه فاجعه‌ی دیگه در زمان حج و بعدشم مظلوم نمایی عربستان که گرفتار تروریسمیم و اینا