هدایت هاشمی باعث شد به از بیست سال تو خونه معلق و چرخ و فلک بزنم ببینیم هنوزم می‌تونم یا نه :))