کامفیروزی الان شبکه‌ی یک
اون چیزایی که خونده بودیم درباره صحبت هاش هم پخش شد؟ ‎· Horizon
بله ‎· وحید معمولی