کامفیروزی الان شبکه‌ی یک
اون چیزایی که خونده بودیم درباره صحبت هاش هم پخش شد؟ ‎- Horizon
بله ‎- وحید معمولی