این دوست پرشورمون گفت سلول بنیادی ساختیم؟ ساختیم؟ مگه سلول بنیادی به دست بشر ساخته شده؟