واقعن حیف نیست آدم به مرگ طبیعی بمیره؟ در راه خدا کشته شدن که قسمتم نمیشه، حداقل مرگ مغزی بشم اعضای بدنمو با خودم نبرم زیر خاک