RT @hamidpl: چرا هر کس میمیره شما گیر میدین به زنده بودن جنتی؟ این درسته برای کسی آرزوی مرگ بکنین؟