بیشتر از یه هفته‌س که رو شکم نتونستم بخوابم به خاطر کمر درد. یه بخش بزرگی از زندگیم رو از دست دادم انگار