من جای خدا بودم، بعد از این توییت سری تکون می‌دادم و می‌گفتم بدبخت