جمله‌ی اول این بیانیه قاعدتن باید با «حالا که این‌طور شد» شروع می‌شد https://t.co/nk46mlz1Nd