تصنیف سپیده (ایران ای سرای امید) شجریان خیلی مهجور مونده. شاید به خاطر این‌که تا چند سال قبل فقط تو مناسبت‌های ملی شنیده می‌شد