یاد اون اطلاعیه افتادم که زده بودن رو در کتابخونه و نوشته بودن کتابخانه به مناسبت روز کتاب و کتاب‌خوانی، تعطیل است https://t.co/2WAbXx9dvJ