دستام تا مچ درد می‌کنه از بس این قاب پشتش رو فشار دادم و جا نرفت