بعدم بالاخره باطری یا باتری؟ تکلیفم با خودم معلوم نیست