از نظر یه عده، کلن کار خیر یعنی شوآف و تظاهر و ریا. اصلن شما درست می‌گی، شوآفه، شما هم کار خیر کن شوآف کن. بهتر از برچسب زدن به این و اونه