امتحان سخت و بزرگ هم گرفتی کمکمون کن سربلند بیرون بیاییم ازش https://t.co/UGodnN8DVb