غیرمنصفانه‌ترین حرفی که می‌شد گفت https://t.co/3cJfEW1pCD