خدا به خیر بگذرونه، چند وقته مردم بالاتفاق فامیل اطلاعاتی دار شدن که گفته احتمال بمب گذاری تو مکان‌های پرجمعیت وجود داره و مواظب باشید