شما اینو ببین آخه. حقش نیست از همون برج ابریشم چهارراه منصور پرتش کنن پایین؟ https://t.co/SNwRTqE311