چند درصد احتمال داره که یه کلاغ یه مار کوچیک رو به منقار بگیره و از آسمون بندازه رو سر یکی که مادربزرگ همسر باشه؟