فاصله‌ی تهران تا لرستان یا تهران تا کردستان خیلی کمتر از ۱۰-۱۲ ساعت ترافیک و اعصاب خوردی و خستگی تو مسیر شماله. واقعن برای چی می‌رید شمال؟