من【سرپرست (ISFJ)】هستم! شما چطور؟ https://t.co/pNqMDJCKHU #NLN