نیم ساعت با این لوله سر و کله زدم و توشو تمیز کردم. فکر کنم سال‌ها بود تمیز نشده بود