فردا نه تنها بعد از سه روز تعطیلی باید کار کنیم، بلکه باید تو راه هم باشیم برای یه هفته کار فشرده. نمیشه یه هفته دیگه هم تعطیل باشه؟