ساعد هر دو دستم جوش‌های قرمز کوچیک میزنه چند وقته، وسط شکمم هم از همین جوش‌ها هست. نمیدونم از چیه. فرصت دکتر رفتن هم پیش نیومده