یه جوری آروم و بی‌دغدغه‌طور نشسته بودن و ذرت می‌خوردن که دلم می‌خواست بایستم و نگاشون کنم