من تو ساعات کاری وسط روز دو بار جواب تلفن ندم زمین‌ و زمان رو‌می‌دوزه به هم که ‌نگران شدم به‌خودش که می‌رسه انگار نه انگار :|