در حالی که شما فوکوس کردید رو مانتوهای کیپ کام اند بی کویین، همین الان خانم مسافری تو خیابون مشاهده شد که پشت مانتوش نوشته بود: نات نرمال