هربار که میرم بیرون دوش لازم میشم بس که گرمه و عرق می‌کنم. ۴۷ درجه بود سر ظهر