برنامه‌ی بلند مدت بعدیم قطعن خرید لپ‌تاپه. این لپ‌تاپ فعلی دیگه عمرشو کرده. ۵ ساله تو گرما و سرما و بیابون و خونه همراهم بوده و هست هم‌چنان