گفتم پرین یادم افتاد،‌ اسم اون شکارچی کارتون بچه‌های کوه تاراک چی بود؟ گلومی؟ گرامی؟ یا چی؟