حتی آلبانی و ترکیه شایسته‌تر از پرتغال بودن برای حضور تو فینال