این بازی در حکم دربی تهرانه برای طرفدارای تیراختور