کولر ماشین همکار خرابه،‌ سرما هم خورده. دیشب کل مسیر رو نذاشت پنجره باز کنم. تو همدان خوابیدیم. پتو و بالشت بردم رو چمنای خنک خوابیدم