فیگو تو زمینه؟ زیدان چی؟ تیری آنری؟ دکو؟ پس اینا برای چی بازی می‌کنن؟