بنده همیشه تاکید می‌کنم رو این مساله https://t.co/tJ6IDwlApy