سرمون تو زندگی خودمون باشه دیگه. هوم؟ این‌طوری بهتر نیست؟