برای داس فایل‌های کام وجود داشتن که با اجرای اونا حروف و کاراکترهای فارسی تو داس خوانا می‌شد