RT @mamali_96: کفتر باز توهین آمیزه، بگید کفترگرا یا کفترخواه