تا می‌گن لباس ایرانی،‌ ۴ تا بته جقه میزنن دور حاشیه‌هاش و میگن ایرانی شد