دختره تو آزمون شهری گواهینامه رد شده،اومده به پدرش گفته طرف با توهین ردم کرد، پدر هم با وجود مشکل قلبی رفته دعوا همونجا سکته کرده و فوت کرده