واقعن به خاطر هیچ. چرا زندگی‌تون این‌قدر مهم نیست براتون که بعضی جاها کوتاه بیایید؟ واقعن این‌قدر مهمه که سر هیچ عصبانی بشید؟