پدره دکتر داروساز هم بوده بدبختی. ینی آدمی نبوده که نفهمه مشکل قلبی داره و نباید به خاطر یه مساله‌ی ساده هیجانی بشه و به این و اون بپره