عاشق اینم که با مامانم بشینیم کفش‌های میرزانوروز ببینیم. یا سلطان و شبان یا روزی روزگاری.